1. Advocatenkantoor I.H. Fiscal Plus B.V. (hierna « het Kantoor ») is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 62930966, met BTW-identificatienummer NL 8550 20 027 B 01.

 2. Uitsluitend het Kantoor geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer en niet de aan het Kantoor verbonden (rechts)personen. De aan het Kantoor verbonden personen zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De werking van de artikelen 7 :404 en 7 :407 lid 2 van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek is uitgesloten.

 3. Personen (« partners ») die direct of indirect aandeelhouders van het Kantoor zijn, handelen uitsluitend voor rekening en risico van het Kantoor.

 4. Het staat het Kantoor vrij om, in voorkomend gevallen, verleende opdrachten met inschakeling van derden-opdrachtnemers (« derde partijen ») uit te voeren, bijvoorbeeld buitenlandse advocaten of notarissen. Het Kantoor zal bij de selectie van deze derde partijen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Kantoor is niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Het Kantoor heeft het recht om een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

 5. Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor is beperkt tot het bedrag waarop in een voorkomend geval uit hoofde van de door het Kantoor bij Interpolis (ZekerVanJeZaak) afgesloten beroepsaansprakelijkeidsverzekering aanspraak bestaat. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt de minimale dekking die op grond van de Nederlandse Advocatenwet vereist is. Het verzekerd bedrag is EUR 2.500.000 per aanspraak (tevens beperkt tot EUR 5.000.000 per jaar).

 6. Het Kantoor is tevens verzekerd conform de Franse wettelijke eisen die voor Franse advocaten gelden. Deze verzekering (« Assurance responsabilité civile professionnelle ») is afgesloten bij en door de « Ordre des Avocats de Paris ».

 7. Tenzij anders overeengekomen is de cliënt aan het Kantoor honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief van de advocaat, zoals dat tarief van tijd tot tijd wordt vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt tevens de verschotten verschuldigd die het Kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

 8. Tenzij anders overeengekomen moeten de declaraties van het Kantoor binnen een termijn van 14 (veertien) dagen worden betaald. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft het Kantoor het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de dag volgend op de uiterste betaaltermijn.

 9. In Nederland mag het Kantoor geen derdengelden ontvangen, nu het niet beschikt over een stichting derdengelden.

 10. Op alle opdrachten aan het Kantoor is een interne klachtenregeling van toepassing, waarbij de enige advocaat van het Kantoor als klachtenfunctionaris optreedt. Er zal binnen maximaal één maand na het indienen van een klacht door een opdrachtgever zorgvuldig en schriftelijk door de klachtenfunctionaris worden gereageerd. Na verder mondeling en/of schriftelijk overleg tussen de opdrachtgever en de klachtenfunctionaris binnen een aanvullend termijn van twee maanden zal een mogelijk voortdurend geschil door de opdrachtgever of door het Kantoor aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam/Dordrecht eerst mogen worden voorgelegd, of anders aan de bevoegde rechter.

 11. De verhouding tussen een opdrachtgever en het Kantoor wordt altijd beheerst door het Nederlandse recht.

 12. De rechter te Rotterdam is bevoegd om van enig geschil tussen de opdrachtgever en het Kantoor kennis te nemen.

Versie van mei 2021.